Opublikowano: 24 wrzesień 2012, 12:57

Język niemiecki w przedszkolu

Znak ostrzegawczy

Uwaga! Treści prezentowane na naszej stronie zostaną wkrótce uaktualnione. Nowe regulacje prawne zaprezentujemy po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie organizacji nauczania języka mniejszości narodowej. Projekt rozporządzenia można przeglądać na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Z nauki języka niemieckiego w przedszkolu mogą korzystać wszystkie dzieci, których rodzice złożą u dyrektora przedszkola odpowiedni wniosek. Wniosek powinien dotyczyć zorganizowania zajęć języka mniejszości narodowej niemieckiej. Tak sformułowany wniosek oraz odpowienia ich liczba (7 wniosków na oddził przedszkolny) obliguje dyrektora przedszkola do zorganizowania takich zajęć.

Uwaga! Wniosek nie jest deklaracją przynależności do organizacji zrzeszających mniejszości niemiecką. Jest on jedynie wyrażeniem woli rodzica, który subiektywnie odczuwa przynależność do niemieckiej grupy narodowościowej i którego wolą jest, aby dziecko miało możliwość nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości. Od rodzica nie wymaga się udokumentowania przynależności do organizacji mniejszości niemieckiej, pochodzenia ani obywatelstwa. Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności i jest dokumentem traktowanym poufnie, do którego wgląd powinien mieć jedynie dyrektor szkoły względnie państwowe organy kontrolne.

Zobacz też: Wniosek

Formy nauczania w przedszkolu

W jakiej formie odbędą się zajęcia w języku mniejszości, zależy od woli rodziców (można ją wyrazić we wniosku) i od możliwości oraz oferty danego przedszkola. Ustawodawca przewidział tu trzy różne formy zajęć:

  • Zajęcia w języku niemieckim
    Zajęcia takie prowadzone są w ilości 4 godzin zegarowych tygodniowo - Takie zajęcia powinny być częścią całkowitego wymiaru godzin, jakie dziecko spędza w przedszkolu. W praktyce oznacza to, że część materiału podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przewidzianego do realizacji w przedszkolu, będzie realizowana właśnie w języku niemieckim.
  • Zajęcia w dwóch językach - polskim i niemieckim
    Dzieci w takich grupach mają całe swoje zajęcia z nauczycielem dwujęzycznym, który sam decyduje, które treści przekazuje w języku niemieckim i w których sytuacjach w ciągu dnia posługuje się językiem niemieckim. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest, gdy do danej grupy przydzielonych jest dwóch nauczycieli, z których jeden posługuje się cały czas językiem niemieckim, a drugi - cały czas językiem polskim. Taki podział ról i takie dawkowanie języka dzieci odbierają jako najbardziej naturalne. Podział ten daje  również najlepsze efekty nauki języka niemieckiego.
  • Zajęcia prowadzone w całości w języku niemieckim
    Do tego potrzebny jest nauczyciel, który w naturalny sposób używa wyłącznie języka niemieckiego jako swojego języka komunikacji z dziećmi. Również dzieci muszą być nastawione na to, że cały ich dzień w przedszkolu przebiega w języku niemieckim. Ustawodawca zaznacza jednak, że w takich grupach dyrektor przedszkola musi zapewnić także naukę języka polskiego w ilości 4 godzin tygodniowo.

Zobacz też: Dla dyrektora

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszym konsultantem ds. oświaty - tel. 774547878 wew. 113.