Opublikowano: 13 czerwiec 2017, 10:19

Wpisy na świadectwie

Uczniowie realizujący zajęcia języka mniejszości oraz przedmiot historia i kultura otrzymują wpis z tych zajęć na swoim świadectwie szkolnym. Wpisu takiego dokonuje się zarówno na świadectwach promocyjnych jak i na świadectwach ukończenia szkoły.

Warunkiem dokonania wpisu na świadectwie promocyjnym jest, aby uczeń został sklasyfikowany na koniec danego roku nauki.

Warunkiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły jest, aby uczeń zaliczył dany etap edukacyjny, uczęszczając na lekcje języka mniejszości i na lekcje własnej historii i kultury.

Przepisy regulujące wpisy na świadectwie

Jeśli uczeń został sklasyfikowany z języka mniejszości oraz historii i kultury, należy oceny z tych przedmiotów wpisać w arkuszu ocen ucznia i przenieść te wpisy na odpowiednie świadectwo szkolne. Obowiązek ten oraz formę wpisu reguluje szczegółowo rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych z 18 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017, poz. 170). O wpisach dotyczących języka mniejszości traktują przede wszystkim zapisy punktów 10-11 załącznika nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia wpis dla języka mniejszości niemieckiej powinien na świadectwie wyglądać następująco:

język mniejszości narodowej - niemiecki

W klasach 1-3 ocena z tego przedmiotu jest oceną opisową i umieszczana jest na świadectwie w części dotyczącej obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Wpis przedmiotu historia i kultura powinien mieć następujące brzmienie:

historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

Jeśli w szkole prowadzone były zajęcia geografii kraju, z którym utożsamia się mniejszość niemiecka, to wpis powinien brzmieć:

geografia Niemiec

Język mniejszości wpisujemy na świadectwie w części przeznaczonej na przedmioty obowiązkowe. Przedmioty historia i kultura oraz geografia (jeśli była realizowana) wpisywane są w części przeznaczonej na przedmioty dodatkowe.

Aktualizacja z 13 czerwca 2017 r.: Wyjaśniamy wątpliwości w obliczu reformy oświaty!

Czy uczeń klasy 6 otrzyma wpis 'historii i kultury' na swoim świadectwie?

W przypadku uczniów klasy 6, którzy we wcześniejszych latach realizowali przedmiot historia i kultura oraz w następnym roku będą kontynuować naukę w klasie 7 w tej samej szkole, wpis z przedmiotu historia i kultura nie powinien pojawić się na świadectwie promocyjnym ukończenia klasy 6. Wpisu takiego należy dokonać na świadectwie ukończenia szkoły w klasie 8.

W przypadku uczniów klasy 6, którzy w następnym roku szkolnym będą uczęszczać do klasy 7 w nowo utworzonej szkole arkusze ocen zawierające wpis o historii i kulturze powinny zostać przekazane do nowej szkoły. Tam będą stanowić podstawę do wpisu historii i kultury na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej. Zasady postępowania z arkuszami ocen reguluje § 15 ust. 6 rozporządzenia MEN w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z 29 sierpnia 2014 r. (Dz. U. z 2014, poz. 1170).

Wycofanie wniosku o nauczanie języka mniejszości oznacza brak oceny na świadectwie

Przerwanie nauki w trakcie roku szkolnego poprzez wycofanie wniosku przez rodzica skutkuje brakiem wpisu odpowiednio na świadectwie promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły. Więcej na ten temat w interpretacji MEN na stronie opolskiego Kuratorium Oświaty. Zgodnie z zapowiedziami MEN regulacje na temat wycofywania wniosków mają ulec zmianie od najbliższego roku szkolnego. O szczegółach będziemy informować na naszej stronie.

Kalendarz wydarzeń

Brak wydarzeń

Organizacje

Ostatnio komentowane