Log in

Status zajęć „nauka własnej historii i kultury” realizowanych w szkołach od września 2013

Zgłoszenie ucznia przez złożenie wniosku u dyrektora placówki na naukę języka mniejszości niemieckiej lub w tym języku oznacza, że uczeń jest objęty również nauką własnej historii i kultury (czyli uczeń nie musi składać odrębnego wniosku!).

Wynika to z § 2.1 Rozporządzenia MEN z dnia 14 listopada 2007 r. „ w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości…”. Zajęcia nauki własnej historii i kultury zostały zaliczone do dodatkowych zajęć edukacyjnych. Ocena z tych zajęć jest wliczana do średniej i umieszczana na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych, nie ma natomiast wpływu na promocję ucznia i ukończenie przez niego szkoły. Minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury wynosi 30 godzin na II, III i IV etapie edukacyjnym. Wymiar godzin nauki języka mniejszości oraz nauki własnej historii i kultury dyrektor szkoły określa w szkolnym planie nauczania i planie zajęć lekcyjnych.

Szkoła może prowadzić także nauczanie geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, w wymiarze po 15 godzin na II, III i IV etapie edukacyjnym, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły lub godzin, które może przyznać na wniosek dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę.

Opracowano na podstawie wyżej cytowanego rozporządzenia i rozporządzenia zmieniającego z dnia 4 kwietnia 2012 r. (Dz.U z dn. 12.04.2012 poz.393).

Ostatnio zmieniany środa, 08 maj 2013 10:03