Log in

Język mniejszości krok po kroku

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) szkoła i placówka publiczna umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury.

W celu umożliwienia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej w świetle rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. 2007 r. Nr 214 poz. 1579 z późn. zm.) dyrektor szkoły lub przedszkola:

1. […] organizuje naukę języka mniejszości w przedszkolu oraz naukę języka mniejszości i naukę własnej historii i kultury w szkole na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, składany na zasadzie dobrowolności. W w statucie można to zapisać w następujący sposób:

„Nasza szkoła umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. Zadanie to realizowane jest m.in. poprzez:

- organizację nauki języka mniejszości narodowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej oraz możliwościami kadrowymi i finansowymi szkoły w następujących formach:

•    Nauczanie w języku mniejszości (wszystko po niemiecku)
•    Nauczanie w dwóch równoważnych językach (języku polskim i języku niemieckim)
•    Nauczanie języka mniejszości w formie dodatkowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo

- organizację zajęć własnej historii i kultury mniejszości narodowych;
- zadania z tego zakresu ujęte są w programie pracy wychowawczej szkoły i wychowawców
- organizacja działalności artystycznej np. poprzez umożliwienie uczniom tworzenia chóru, zespołów muzycznych, recytatorskich kultywujących tradycje mniejszości narodowej, etnicznej i religijnej
- umożliwienie nauki religii uczniom różnych wyznań.”

2. przyjmuje od rodziców wniosek przy zgłoszeniu dziecka do przedszkola lub ucznia do szkoły, a także w toku nauki szkolnej w terminie do dnia 30 kwietnia (wniosek dot. odpowiednio całego okresu, na który dziecko jest przyjmowane do przedszkola, oraz całego okresu nauki ucznia w szkole);

3. rejestruje wnioski i przechowuje je w sejfie i nikt poza nim oraz uprawnionymi podmiotami nie ma prawa do ich wglądu;

4. organizuje nauczanie języka mniejszości lub w tym języku w oddziałach szkolnych, jeżeli na naukę języka mniejszości lub języka regionalnego zostanie zgłoszonych:

•    w przedszkolu na poziomie danego oddziału - co najmniej 7 dzieci;
•    w szkole podstawowej i gimnazjum na poziomie danej klasy - co najmniej 7 uczniów;
•    w szkole ponadgimnazjalnej na poziomie danej klasy - co najmniej 14 uczniów;

5. w przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczniów jest mniejsza niż określona w ww. pkt organizuje nauczanie języka mniejszości lub języka regionalnego w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych oraz międzyszkolnych z tym, że:

•    grupa międzyoddziałowa, utworzona z uczniów różnych oddziałów na poziomie danej klasy, nie może liczyć mniej niż 7 uczniów w szkole podstawowej i gimnazjum oraz 14 uczniów w szkole ponadgimnazjalnej;
•    grupa międzyklasowa, utworzona z uczniów różnych klas, w której nauczanie odbywa się według organizacji nauczania w klasach łączonych, nie może liczyć mniej niż 3 i więcej niż 14 uczniów.
•    zespoły międzyprzedszkolne lub międzyszkolne (liczba uczniów w tym przypadku nie może być mniejsza niż 3 i większa niż 20) – w tym przypadku nauczanie języka mniejszości prowadzi się w wymiarze 3 godzin tygodniowo.

(W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole lub szkołę, liczba uczniów w oddziałach, grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych może być mniejsza niż określona wyżej.)

6. złożenie powyższej liczby wniosków obliguje dyrektora szkoły do zorganizowania zajęć (a organ prowadzący do ich sfinansowania) w następujących formach:

•    Nauczanie w języku mniejszości (wszystko po niemiecku)
•    Nauczanie w dwóch równoważnych językach (języku polskim i języku niemieckim)
•    Nauczanie języka mniejszości w formie dodatkowej w wymiarze 3 godzin tygodniowo;

7. zapewnia naukę własnej historii i kultury (na podstawie wniosku o nauczaniu języka mniejszości lub w tym języku);

8. organizuje wyżej wymienione formy nauczania na podstawie podstawy programowej

9. przypomina w każdym roku szkolnym rodzicom uczniów o możliwości złożenia wniosku do 30 kwietnia w sprawie nauczania języka mniejszości, historii i kultury kraju pochodzenia uczniów;

10. w myśl §10 rozp. z dnia 14.11.2007 współdziała z organizacjami mniejszości narodowych;

11. może prowadzić naukę geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, zajęcia artystyczne lub inne dodatkowe zajęcia.

Ostatnio zmieniany środa, 08 maj 2013 10:27