FUEN potępia dyskryminację niemieckich dzieci w Polsce

FUEN potępia dyskryminację niemieckich dzieci w Polsce

Federalistyczna Unia Europejskich Grup Narodowościowych zdecydowanie potępia prawne akty dyskryminacyjne przyjęte ostatnio w Rzeczypospolitej Polskiej. Procedury te i towarzysząca im retoryka poważnie szkodzą całej mniejszości niemieckiej w Polsce, a zwłaszcza dzieciom. (…)

Działania te FUEN postrzega jako wyraźną dyskryminację mniejszości niemieckiej i dzieci należących do społeczności niemieckiej w Polsce. Poprawka wprowadza niebezpieczne podwójne standardy, będące w sprzeczności z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, z polską Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych, a w szczególności z Europejską Kartą Języków Regionalnych lub Mniejszościowych Rady Europy – międzynarodowego aktu podpisanego i ratyfikowanego przez Polskę.

Dla FUEN niezrozumiałe jest, że mniejszości narodowej odmawia się środków na nauki języka ojczystego, a tym samym podstawy zachowania i rozwoju własnej tożsamości. FUEN jet zdania, że prawa i finansowanie grup mniejszościowych mieszkających w Polsce nie powinny opierać się na działaniach mających na celu zwiększenie wsparcia dla Polonii za granicą, oraz że prawa i przyszłość dzieci nigdy nie mogą być zagrożone z powodów politycznych.

FUEN potwierdza swoje stałe poparcie dla mniejszości niemieckiej w Polsce oraz zapewnia, że wykorzysta wszelkie dostępne środki do rozwiązania tego problemu i poruszy tę kwestię w dyskusjach politycznych na najwyższym szczeblu.

Źródło: FUEN

Skip to content