Kolejne stanowiska w sprawie języka mniejszości

Kolejne stanowiska w sprawie języka mniejszości

Docierają do nas kolejne stanowiska i apele dotyczące wprowadzonego 4 lutego 2022 roku Rozporządzenia MNiE dotyczącego zmniejszenia subwencji na nauczanie język niemieckiego jako języka mniejszości. Jednym głosem wypowiedziały się: Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach, Komitet Socjologii PAN, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Poniżej prezentujemy ich fragmenty:

Stanowisko Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach w przedmiocie zmniejszenia przez Sejm wydatków o kwotę 39,8 mln zł w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem tych środków na nauczanie języka polskiego w Niemczech (15 lutego 2022):

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, jako reprezentant interesów gospodarczych zrzeszonych w niej dziesiątek podmiotów oraz, jako niezależny podmiot uważa, że podjęto dyskryminującą decyzję zmniejszenia przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych. (…) Nasze stanowisko zgodne, co do istoty problemu: RIPH, jako reprezentant interesów gospodarczych proponuje swoje poparcie w protestach i licznych pismach kierowanych bezpośrednio do odpowiednich władz, urzędów i sektorów, mogących mieć wpływ na zmianę w przedmiotowej sprawie. (…) Jako Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji i jakie ona niesie negatywne skutki.

Pełna treść Stanowiska

Uchwała Komitetu Socjologii PAN w sprawie zmiany zasad funkcjonowania oświaty publicznej prowadzonej w językach mniejszości w Polsce  (22 lutego 2022):

Komitet Socjologii PAN wyraża głębokie zaniepokojenie decyzjami dotyczącymi zmiany zasad funkcjonowania oświaty publicznej prowadzonej w językach mniejszości w Polsce. (…) Zdaniem członków Komitetu podjęte decyzje mogą mieć dalekosiężne, negatywne konsekwencje dla obywateli państwa polskiego, należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Ograniczenie możliwości realizacji przyznanych im praw ustawą o mniejszościach z 2005 r. podważa zaufanie do państwa polskiego, które w odniesieniu do własnych obywateli stosuje niedopuszczalną przez prawo międzynarodowe w obszarze ochrony mniejszości zasadę wzajemności. Poprawa sytuacji społeczności polskiej i ochrony praw jej członków (w tym prawa do nauki języka polskiego jako swojego języka ojczystego) w Niemczech wymaga działań o charakterze dyplomatycznym, a nie dyskryminujących mniejszość niemiecką w Polsce.

Pełna treść Uchwały

Związek Nauczycielstwa Polskiego w piśmie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego: (24 lutego 2022):

Zmiany te mogą naruszać prawa obywateli polskich należących do mniejszości narodowych i etnicznych odnośnie wolności zachowania i rozwoju własnego języka, a takżę obowiązek szkół i placówek publicznych odnośnie umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, a w szczególności naukę języka oraz własnej historii i kultury. Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego ww. zmiany zostały dokonane z nruszeniem przez Ministra Edukacji i Nauki konstytucyjnej zasady praworządności (zaufania do państwa i stanowionego przez nie prawa) oraz zasadą legalizmu.

Pełna treść pisma

Skip to content