Mniejszość niemiecka pominięta w umowie koalicyjnej

Mniejszość niemiecka pominięta w umowie koalicyjnej

Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) w FUEN wyraża rozczarowanie, że partie tworzące rząd federalny nie deklarują w umowie koalicyjnej wsparcia dla mniejszości niemieckich za granicą.

AGDM wyraża stanowisko, że niemieckie grupy etniczne i mniejszości są nieodłączną częścią niemieckiej tożsamości kulturowej i historycznej. Ponadto ponad milion członków mniejszości niemieckiej w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej oraz w Azji Środkowej wzbogaca różnorodność kulturową w swoich krajach, będąc ważnym łącznikiem między Niemcami i ich krajami partnerskimi. W ciągu ostatnich 20 lat Niemcy nie zapomniały o swoim szczególnym zobowiązaniu wobec rodaków żyjących w Europie Środkowo-Wschodniej i na terenie byłych republik Związku Sowieckiego, przybyłych do Niemiec jako emigranci i repatrianci lub żyjących jako mniejszość niemiecka w swoich krajach pochodzenia, i zawsze troszczyły się o wsparcie moralne i bezpieczeństwo finansowe mniejszości niemieckich za granicą.

Jednak AGDM nadal ma nadzieję na silne i ustrukturyzowane włączenie tematu mniejszości niemieckich w dalszym toku formowania się rządu jak i na szczeblach przyszłych ministerstw. W związku z brakiem w umowie koalicyjnej deklaracji ze strony partii tworzących rząd oczekujemy od rządu federalnego jasnego stanowiska wobec obaw mniejszości niemieckich za granicą. Kontynuacja wsparcia tych mniejszości przez RFN jest wyrazem odpowiedzialności Niemiec za radzenie sobie z konsekwencjami drugiej wojny światowej.

Z punktu widzenia zrzeszonych w AGDM organizacji dachowych mniejszości niemieckich za granicą istniejący od ponad 30 lat urząd pełnomocnika rządu federalnego ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz wysiedleńców ma wciąż, tak jak i do tej pory, duże znaczenie; mniejszości niemieckie wzywają zatem wspólnie rząd federalny do pracy na rzecz ciągłości tego urzędu.

Źródło: AGDM

Skip to content