Log in

List otwarty dot. nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w związku z nowym rokiem szkolnym 2019/2020