Log in

Od pojednania do codzienności? - Międzynarodowa konferencja

17 czerwca 2021 r. minęło 30 lat od momentu podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Z tej okazji organizowane są wydarzenia, podsumowujące mijające 30 lat oraz wskazujące kierunki działań w przyszłości:

  • Konferencja naukowa w Warszawie, 17-19 czerwca 2021, Uczelnia Łazarskiego i Pałac Staszica
  • Konferencja w Opolu 24-25 czerwca 2021, Sala Konferencyjna Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
  • Debata w Berlinie, październik 2021

Podczas konferencji w Warszawie, dokładnie w rocznicę podpisania Traktatu, Rozmowa ze Świadkami historii przybliżyła wydarzenia lat 1990/91. W kolejnych dniach referenci i komentatorzy podczas sesji tematycznych podjęli tak kluczowe kwestie dla rozwoju relacji polsko-niemieckich jak: gospodarka, bezpieczeństwo, współpraca transgraniczna, społeczeństwo obywatelskie oraz polityka historyczna i kultura pamięci. Tematem konferencji będą również sposoby wsparcia komunikacji polsko-niemieckiej. Nagranie z konferencji w Warszawie znajduje się na kanale YouTube Uczelni Łazarskiego TUTAJ

Konferencja w Opolu skupia się głównie na regionalnej współpracy gospodarczej. O jej korzyściach i wyzwaniach dyskutować będą przedstawiciele kształtujących ją firm. Ponad to eksperci oraz praktycy wymienią się uwagami na temat sytuacji Polaków w Niemczech i Niemców w Polsce.

Organizatorzy główni: Instytut Studiów Politycznych PAN, Niemiecki Instytut Spraw Polskich w Darmstadt, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa
Współorganizatorzy: Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Fundacja im. Friedricha Eberta, Polsko-Niemiecka Fundacja na Rzecz Nauki, Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD)
Współorganizatorzy wydarzenia w Opolu: Urząd Marszałkowski województwa opolskiego, Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
Partnerzy  wydarzenia w Opolu: Mercedes-Benz Manufacturing Poland, Viessmann Sp. z o.o.

Język konferencji: polski i niemiecki. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne.

 Pełen program konferencji: 

Konferencja w Opolu ma charakter hybrydowy – na miejscu będzie obecna część referentów i moderatorów. W konferencji można również wziąć udział za pośrednictwem platformy Zoom. 

 

 

 

"Akt dobrosąsiedzki" - konferencja naukowa

W imieniu Fundacji Konrada Adenauera oraz wszystkich partnerów serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach obchodów 30-lecia podpisania Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy.

Traktat polsko-niemiecki o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (tzw. „Duży” Traktat) jest jednym z kamieni węgielnych, budujących pozycję Polski w Europie po upadku systemu komunistycznego. Dzięki stworzonym przez niego uregulowaniom sąsiedztwo polsko-niemieckie wypełnione zostało treścią intensywnych relacji politycznych i gospodarczych oraz siecią powiązań społecznych. W połowie pierwszej dekady XXI w. sąsiedztwo zostało dodatkowo wsparte dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej. Dobre relacje polsko-niemieckie stały się w wysokim stopniu „odporne” na zawirowania polityczne oraz na próby wykorzystania starych resentymentów dla doraźnych celów politycznych. Świadczy to o rzeczywistym dorobku ostatnich trzydziestu lat, jak i o znaczeniu Traktatu.

Celem konferencji, w której – obok świadków wydarzeń, głównych negocjatorów Traktatu – wezmą udział specjaliści: historycy, politolodzy, prawnicy i literaturo- znawcy, jest przypomnienie genezy Traktatu, zwrócenie uwagi na jego implementację oraz refleksja nad jego aktualnym znaczeniem. Konferencja jest trzecim z cyklu spotkań naukowych, poświęconych najważniejszym polsko-niemieckim umowom, do których zawarcia doszło w drugiej połowie XX w.


Data: czwartek, 17 czerwca 2021, godz. 11.45 - 15.30
Tłumaczenie symultaniczne język polski i niemiecki.
Miejsce: Zoom-webinarium
Meeting ID: 965 7050 2125, Passcode: 767105

W ramach konferencji pod redakcją prof. Jana Barcza i prof. Krzysztofa Ruchniewicza została przygotowana i wydana w języku polskim i niemieckim publikacja pt. "Akt dobrosąsiedzki. 30 lat polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie o przyjaznej współpracy". Publikacji w obu językach udostępinona będzie od 17 czerwca na stronie www.kas.pl. Organizatorzy dysponują również pojedynczymi drukowanymi egzemplarzami.  

"Hier durften wir bleiben / Tutaj możecie sobie mieszkać" – publikacja pokonferencyjna

„Wojna pokazała, że cierpienie i ból dotknęły ludzi wszystkich narodowości i pamięć o tym nie może nikogo wykluczać.” Te słowa znalazły się w Rezolucji upamiętniającej 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej Rady Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce. Słowa te przyświecały Związkowi także przez cały rok 2020, który z kolei był związany z 75 rocznicą zakończenia tej wojny." *

Na rok 2020 Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zaplanował szereg wydarzeń, mających upamiętnić tragedię ludności niemieckiej w całej powojennej Polsce. Ze względu na pandemię większości z nich nie udało się zrealizować. Odbyła się jednak konferencja na Górze Św. Anny, poświęcona szeroko pojętej tematyce losu niemieckiej ludności w powojennej Polsce. Trwałym śladem konferencji jest publikacja "Hier durften wir bleiben / Tutaj możecie sobie mieszkać", zawierająca wygłoszone przez referentów teksty.

We wstępie czytamy: 

Konferencja była zorganizowana z szerokim spojrzeniem na definicję tej tragedii. Poszerzała ona tę definicję nie tylko w zakresie terytorialnym, ale także rzeczowym. Referenci zajmowali się nie tylko dramatem kilku lat powojennych czyli obozami dla Niemców, deportacjami i wypędzeniami. W treści wielu wykładów zajmowano się także walką polityczną i kulturową z niemieckością, która trwała oficjalnie do 1989/90 roku. Była to walka z językiem, kulturą, dziedzictwem kulturowym, przekazem historycznym, która miała na celu wynarodowienie i zmianę tożsamości. Krótko mówiąc zajmowano się procesem dyskryminacji Niemców na Śląsku, Pomorzu, Warmii i Mazurach. Starano się zwracać uwagę na skutki owych procesów, które często trwają do dnia dzisiejszego. 

Publikacja dostępna jest w siedzibie VdG w Opolu. W celu otrzymania egzemplarza zapraszamy do kontaktu; możliwa jest również wysyłka pocztą. 

Zachęcamy do lektury jednego z tekstów: 

 "Hier durften wir bleiben / Tutaj możecie sobie mieszkać" – publikacja pokonferencyjna

"Hier durften wir bleiben / Tutaj możecie sobie mieszkać" – publikacja pokonferencyjna

Wydawca: Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce
Koordynacja projektu, redakcja: Monika Wittek
Tłumaczenie: Waldemar Gielzok, Piotr Żwak
Finansowanie: Konsulat Republiki Federalnej Niemiec w Opolu
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

  • Dział: VdG
Subskrybuj to źródło RSS