Log in

Nazwy i granice etniczne (Sławomir Łodziński)

Ukazała się publikacja "Nazwy i granice etniczne. Dodatkowe nazwy miejscowości w językach mniejszości w Polsce" autorstwa dra hab. Sławomira Łodzińskiego:

Temat książki to realizacja praw mniejszości narodowych i regionalnych, w szczególności prawa do manifestowania swojej obecności na terenach zamieszkania w formie równouprawnienia własnego języka jako języka zapisu nazw lokalnych i jako języka komunikacji urzędowej. Jest to ważne zagadnienie dla oceny jakości polskiej demokracji. (…) Grupy mniejszościowe często nie w pełni korzystają z przyznanych im praw, aby nie zaogniać relacji ze swoimi sąsiadami. Każde prawo potrzebuje czasu, aby stać się częścią praktyki codziennej i zakorzenić się w relacjach międzygrupowych. Stworzenie odpowiedniego prawa nie jest zakończeniem, ale początkiem określonego procesu. O tym, że nie jest to ani szybkie, ani proste, mówi właśnie ta książka.

(Z recenzji dr. hab. prof. UW Jerzego Bartkowskiego)

Sławomir Łodziński należy do uznanych badaczy problematyki mniejszościowej w Polsce. Umiejętnie łączy podejście socjologiczne z badaniami o charakterze politologicznym i prawnym, co pozwala mu na głębszą analizę problemu badawczego. Właściwemu ujęciu badań sprzyja też odwołanie się do neoinstytucjonalizmu. (…) W pracy wykorzystano bogatą bazę źródłową obejmującą akty prawne, opracowania oraz różne dokumenty, w tym raporty i dane statystyczne. Bardzo ważny i cenny poznawczo był materiał empiryczny uzyskany w wyniku wywiadów przeprowadzanych z władzami gmin, przedstawicielami mniejszości, ekspertami czy politykami. (…) Analiza socjologiczna wprowadzanych zmian w zakresie nazewnictwa, uwzględniająca to, w jaki sposób, wykorzystując podstawy prawne, w warunkach lokalnych przyjęto dwujęzyczne nazwy, stanowi niewątpliwie najistotniejszą część pracy.

Z recenzji prof. dr. hab. Grzegorza Janusza

Sławomir Łodziński, socjolog, dr hab., profesor uczelni, pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego podstawowe zainteresowania badawcze to socjologia migracji i etniczności, a w szczególności zagadnienia wielokulturowości oraz polityki wobec mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. Jest autorem i współautorem wielu publikacji na ten temat.

Nazwy i granice etniczne - publikacja

Autor: Sławomir Łodziński
ISBN: 978-83-7383-783-6
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2021
Liczba stron: 353
Wydawca: Wydawnictwo naukowe SCHOLAR

Źródło: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR

Subskrybuj to źródło RSS