Prof. Grzegorz Janusz: Rozporządzenie obarczone wadami formalnymi

Prof. Grzegorz Janusz: Rozporządzenie obarczone wadami formalnymi

14 lutego br. opublikowana została opinia ekspercka w sprawie zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości niemieckiej. Opinię przygotował prof. Grzegorz Janusz z UMCS w Lublinie. W opinii czytamy m.in.:

Mimo, że formalnie wniesiona poprawka dotyczyła ogólnie obniżenia o kwotę 39 800 tys. zł subwencji oświatowej dla samorządów i nie określała języka mniejszości, który miał zostać objęty obniżką, to od samego początku dyskusji o obniżeniu subwencji oświatowej zarówno wnioskodawca, jak i inni politycy Zjednoczonej Prawicy (…) jednoznacznie określali, że cięciami budżetowymi ostanie objęte nauczanie języka niemieckiego jako ojczystego. Całkowicie niezgodne z prawdą zostało wskazane przez wnioskodawcę uzasadnienie tego wniosku. Punktem wyjścia była rzekoma ignorancja przez Państwo Niemieckie (…) Traktatu między Rzecząpospolitą Polska a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy [s.1-2]

Art. 21 ust. 1 Traktatu [między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec] wyraźnie zobowiązywał strony traktatu, zgodnie z wyrażoną przy ich podpisywaniu wolą, do chronienia tożsamości etnicznej, kulturalnej, językowej grup wskazanych w art. 20 traktatu, jak również w art. 21 ust. 2 zapewnienia dla członków tych grup “odpowiednich możliwości nauczania ich języka ojczystego lub w ich języku ojczystym w publicznych placówkach oświatowych”. Podkreślić należy, że żaden przepis Traktatu nie wskazywał możliwości zastosowania w polityce wobec którejkolwiek z grup zasady wzajemności. [s. 17]

Wobec mniejszości niemieckiej naruszono zasadę równości wyrażoną w art. 32 Konstytucji RP, przepisach ustawy o mniejszościach i ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, art. 21 Karty Praw Podstawowych, przepisach dyrektywy Rady 200/43, art 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r., art. 4 ust. 1 Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych z 1 lutego 1995 r., Karty języków regionalnych lub mniejszościowych z 5 listopada 1992 r., art. 2 ust. 1 oraz art. 27 Międzynarodowego Pakt u Praw Obywatelskich i politycznych z 19 grudnia 1966 r. Powyższe naruszenia skutkowały dyskryminacją bezpośrednią wobec mniejszości niemieckiej zakazaną przepisami wskazanych tu aktów prawa. [s. 18]

Pełna treść opinii do pobrania na dole artykułu. 

Podczas zorganizowanej wczoraj w Opolu konferencji prasowej liderzy Mniejszości Niemieckiej Rafał Bartek, Bernard Gaida i Ryszard Galla zgodnie podkreślali, że nie może być zgody na łamanie prawa. „Opinia jasno pokazuje to, o czym od wielu tygodni mówimy. Społeczność Mniejszości Niemieckiej, a dokładniej dzieci, młodzież ucząca się języka niemieckiego jako języka mniejszości, na podstawie naprędce wydanych rozporządzeń jest w Polsce przez rządzących dyskryminowana. Cały proces od zgłoszonego pomysłu aż do wcielenia go w życie jest złamaniem szeregu praw, na straży których powinno stać demokratyczne Państwo Polskie”, mówi Rafał Bartek, przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

Całość artykułu na łamach Wochenblatt.pl TUTAJ.

Liderzy Mniejszości Niemieckiej podkreślili, że jest im przykro, że to wszystko dzieje się w sytuacji, kiedy bardziej niż kiedykolwiek w historii tego wieku potrzeba jedności i to jedności państw demokratycznych, które tylko wspólnie są w stanie przeciwstawić się temu szaleństwu, obserwowanemu ze strony Rosji. Liderzy Mniejszości Niemieckiej zaapelowali do Rządu RP: nie dzielcie swych obywateli na lepszych i gorszych. Wycofajcie się z dyskryminacji i zajmijmy się wspólnie wyzwaniami, jakie stawia dzisiaj przed nami świat.

Więcej: Rozporządzenie MEiN dot. zmniejszenia liczby godzin nauki języka niemieckiego jako mniejszości łamie szereg praw krajowych i europejskich, skgd.pl

Polecamy również:
Ekspert: Cięcie subwencji na naukę języka niemieckiego łamie prawa krajowe i europejskie, Strzelec.info
Spór o niemiecki trwa. Przedstawiciele mniejszości poprosili o opinię eksperta, TVP Opole

Skip to content