Rezolucja FUEN przeciwko dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce

Rezolucja FUEN przeciwko dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce

Podczas Kongresu Federalistycznej Unii Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) w dniu 2 października 2022 r. w Berlinie delegaci organizacji członkowskich FUEN przyjęli następującą rezolucję:

Rezolucja przeciwko ograniczeniu nauczania języka ojczystego i dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce

Federalistyczna Unia Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) jest zaniepokojona dwoma rozporządzeniami polskiego Ministra Edukacji i Nauki, które zostały wydane w 2022 roku i zatwierdzone przez Sejm RP:

Za pomocą rozporządzenia z 4 lutego 2022 r. zmniejszono liczbę lekcji języka niemieckiego jako języka mniejszości z trzech do jednej godziny tygodniowo.

10 lutego 2022 r., za pomocą nowelizacji rozporządzenia w sprawie przyznawania gminom subwencji oświatowych w 2022 r., zmniejszono środki na nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości.

Żadna z regulacji nie ma wpływu na ogólną sytuację edukacyjną w Polsce ani na inne mniejszości w Polsce i wyraźnie dyskryminuje mniejszość niemiecką w Polsce!

Nauczanie języków mniejszościowych w Polsce opiera się zarówno na ustawodawstwie krajowym, jak i na międzynarodowych regulacjach Rady Europy. Rzeczpospolita Polska ratyfikowała Konwencję Ramową o Ochronie Mniejszości Narodowych w 2000 r. oraz Europejską Kartę Języków Regionalnych i Mniejszościowych w 2009 r. Jako mniejszość narodowa Niemcy w Polsce powyższe rozporządzenia uważają za naruszenie Konstytucji RP, która zakazuje dyskryminacji, naruszenie Konwencji Ramowej i Europejskiej Karty Języków, Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz uchwał Parlamentu Europejskiego, które określają podstawowe normy dotyczące mniejszości.

Obecna sytuacja w Polsce, w której przyjmowanie rozporządzeń ogranicza prawa członków mniejszości, jasno pokazuje, że ochrona praw mniejszości nie powinna spoczywać wyłącznie w kompetencjach państw członkowskich. Angażujemy się w ochronę praw mniejszości na poziomie instytucji Unii Europejskiej oraz we wdrażanie propozycji zawartych w Minority Safepack Initiative (MSPI).

FUEN wzywa Rząd RP do:

a) wypełnienia obowiązków wynikających z Konstytucji RP i ustaw krajowych oraz poszanowania prawa mniejszości niemieckiej do pielęgnowania języka ojczystego w państwowym systemie szkolnictwa;

b) uchylenia przepisów mających na celu ograniczenie nauczania języka niemieckiego oraz położenie kresu dyskryminacji mniejszości niemieckiej i jej języka w dziedzinie edukacji, w szczególności stygmatyzacji dzieci uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości;

c) wypełnienia zobowiązań międzynarodowych wynikających z ratyfikacji Konwencji ramowej i Karty Językowej Rady Europy oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz umożliwienie nauczania języka niemieckiego na obszarach, na których mieszka mniejszość niemiecka.

FUEN wzywa instytucje Unii Europejskiej do:

a) podjęcia działań w obronie wartości europejskich naruszonych przez wyżej wymienione decyzje Sejmu RP i polskiego Rządu;

b) podjęcia pilnych działań w celu przywrócenia porządku konstytucyjnego wobec mniejszości niemieckiej w Polsce;

c) wysłania do Polski silnego sygnału politycznego w sprawie naruszania praw i wolności obywateli polskich, będących również obywatelami UE i należących do mniejszości niemieckiej w Polsce;

d) wniesienia formalnej skargi do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przeciwko dyskryminacji mniejszości niemieckiej w Polsce oraz podjęcia sankcji w celu skłonienia polskiego Rządu i Parlamentu do natychmiastowego zawieszenia rozporządzeń o ograniczeniu nauczania języka niemieckiego.

FUEN wzywa Radę Europy do:

a) zwiększenia presji na Polskę, aby w pełni wywiązywała się ze swoich zobowiązań wynikających z ratyfikowanej Konwencji Ramowej i Karty Językowej;

b) dążenia do zapobieżenia dalszemu pogorszeniu wdrażania Karty Językowej poprzez dyskryminację języka niemieckiego jako jedynego języka mniejszości narodowej, dla którego Polska zmniejszyła liczbę nauczanych godzin;

c) podjęcia działań mających na celu poprawę znajomości obowiązków wynikających z Konwencji Ramowej i Karty Językowej w Polskiej Administracji Rządowej i władzach lokalnych.

Treść Rezolucji w oryginalnej formie (DE) znajduje się TUTAJ.

Czytaj również: FUEN-Resolutionen und die Diskriminierung deutscher Kinder in Polen waren Themen bei der Minderheiten-Arbeitsgruppe des Europäischen Parlaments (DE)

 

 

Skip to content