RPO w piśmie do MSWiA: Cięcia w dalszym ciągu budzą obawy co do zgodności z Konstytucją RP

RPO w piśmie do MSWiA: Cięcia w dalszym ciągu budzą obawy co do zgodności z Konstytucją RP

Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek został zaproszony do przedstawienia uwag do projektu „IV Raportu z realizacji postanowień Europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2021”, przygotowywanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W piśmie RPO stwierdza:

Z interwencji, które zasługują na wymienienie należy wskazać sprawy dotyczące nauki języka mniejszości narodowej przez uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Rzecznik Praw Obywatelskich podjął m. in. sprawę braku możliwości wyboru nauki języka mniejszości jako nauczanego na lekcjach języka obcego nowożytnego. Na ten problem uwagę Rzecznika wskazywały przede wszystkim organizacje mniejszości niemieckiej w Polsce (XI.813.14.2019). Rzecznik Praw Obywatelskich w raportowanym okresie podjął także sprawę dotyczącą ograniczenia przez Sejm RP przewidzianych pierwotnie w budżecie państwa środków na nauczanie języka mniejszości narodowych i etnicznych, w konsekwencji czego subwencja dla samorządu terytorialnego na nauczanie języka niemieckiego została pomniejszona o prawie 40 mln zł w stosunku do roku ubiegłego. Taki zabieg w dalszym ciągu budzi obawy Rzecznika co do zgodności m.in. z Konstytucją RP (XI.813.18.2021).

Z pełną treścią pisma zapoznać się można TUTAJ.

Karta została zatwierdzona w ramach Rady Europy w 1992 r. w celu ochrony oraz promocji języków regionalnych oraz języków mniejszości narodowych w Europie. Polska ratyfikowała dokument 12 lutego 2009 r.; wszedł on w życie 1 czerwca 2009 r.

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich

Skip to content