Samorządy i przedsiębiorcy w obronie języka niemieckiego

Samorządy i przedsiębiorcy w obronie języka niemieckiego

W obronie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej jeszcze w grudniu minionego roku wystąpił Sejmik Województwa Opolskiego; nie było to jedyny głos w tej sprawie (pisaliśmy o tym TUTAJ). Przeciwko decyzji o ograniczeniu środków opowiedziały się w ostatnich tygodniach również liczne samorządy:

  • Rada gminy Walce (13 stycznia 2022):

Poprawka ta może mieć ogromy wpływ na dalszy rozwój gminy Walce jak i całego regionu, godzi ona bowiem w budżety samorządów utrzymujących częstokroć niewielkie placówki edukacyjne.

Pełna treść uchwały

  • Apel Rady Miejskiej Kolonowskiego (17 stycznia 2022):

Od wielu (…) lat obserwujemy znaczne dysproporcje pomiędzy rzeczywistymi potrzebami na oświatę, a otrzymanym z budżetu państwa wsparciem finansowym na tenże cel. A w sytuacji dodatkowego obniżenia subwencji z opisanych na wstępie powodów, ww. dysproporcje zostaną jeszcze bardziej zachwiane, co uniemożliwi wielu gminom, w tym również gminie Kolonowskie, właściwą realizację innych zadań gminnych, z koniecznością ew. zamknięcia placówek oświatowych włącznie.

Pełna treść apelu

  • Uchwała Rady powiatu w Prudniku (28 stycznia 2022):

Ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego będzie szkodliwe dla interesów państwa polskiego i będzie godzić w dobro reprezentowanej przez nas społeczności lokalnej

Pełna treść uchwały

Swoje stanowiska opublikowały również:

  • Izba Gospodarcza Śląsk (10 lutego 2022):

“Izba Gospodarcza Śląsk oraz tworzący ją przedsiębiorcy obawiają się, iż zmniejszenie subwencji odbije się niekorzystnie nie tylko na działalności szkół, lecz w niedalekiej przyszłości zaważy znacząco na rozwoju i utrzymani miejsc pracy w naszych firmach. Pracodawcy już teraz mają coraz większy problem z pozyskaniem doświadczonych pracowników ze znajomością języka niemieckiego, a wielu z nas, przedstawicieli zarówno firm rodzinnych, jak i przedsiębiorstw międzynarodowych, podjęło decyzje o ulokowaniu naszych firm oraz kapitału w regionach, gdzie jest dostępna kadra posługująca się swobodnie językiem niemieckim. (…) Na zorganizowaną przez Izbę Gospodarczą Śląsk petycję “Protest środowisk gospodarczych przeciwko obcięciu przez parlament RP dotacji na edukację mniejszości narodowych i etnicznych” odpowiedziało prawie 190 przedstawicieli podmiotów gospodarczych nie tylko ze Śląska wyrażając swoją dezaprobatę wobec podejmowanych działań. Izba Gospodarcza Śląsk wyraża swoje głębokie zaniepokojenie działaniami mającymi na celu ograniczenie możliwości nauczania języka niemieckiego, gdyż mają one daleko idące konsekwencje nie tylko dla naszych przedsiębiorstw, dla gospodarki poszczególnych regionów, ale i dla przyszłości Polski.

Pełna treść stanowiska

  • Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe (15 lutego 2022):

Skutki takiego rozwiązania będą miały (…) nie tylko wymiar praktyczny i już dzisiaj stawiają pod znakiem zapytania egzystencję wielu małych szkół wiejskich, ale będą miały i już mają swój wymiar społeczny obrazujący się wskazaniem przez państwo polskie, iż pewna grupa społeczna obywateli polskich jest gorzej tratowana od pozostałych grup mniejszościowych. (…) Protestujemy przeciwko marnowaniu tych szans rozwojowych dla naszych mieszkańców i apelujemy do Premiera RP i osób decyzyjnych o pilne przeanalizowanie skutków tego szkodliwego rozporządzenia, które nie było poddane żadnym wcześniejszym konsultacjom z naszym środowiskiem, ale też i z innymi środowiskami, których skutki tego rozporządzenia dotkną.

Pełna treść stanowiska

Pozostałe stanowiska: 
Stanowisko Rady Powiatu w Oleśnie (30 grudnia 2021)
Uchwała Rady Miejskiej w Prószkowie (5 stycznia 2022)
Uchwała Rady Gminy Izbicko (24 stycznia 2022)
Uchwała Rady Miejskiej w Zawadzkiej (24 stycznia 2022)
Uchwała Rady Gminy Tarnów Opolski (25 stycznia 2022)
Uchwała Rady Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (25 stycznia 2022)
Uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach (26 stycznia 2022)
Uchwała Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich (26 stycznia 2022)
Uchwała Rady Miejskiej w Gogolinie (27 stycznia 2022)
Uchwała Rady Gminy Strzeleczki (27 stycznia 2022)
Uchwała Rady Gminy Turawa (27 stycznia 2022)
Uchwała Rady Gminy Chrząstowice (31 stycznia 2022)
Apel Wójta i Radnych Gminy Komprachcice (10 lutego 2022)

Powyższe pisma publikujemy dzięki uprzejmości biura poselskiego posła Ryszarda Galli. Dziękujemy.

Skip to content