Stanowisko strony mniejszościowej KWRiMNiE w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie nauki religii

Stanowisko strony mniejszościowej KWRiMNiE w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie nauki religii

Strona mniejszościowa Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych w związku z przedłożeniem dla Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych pismem z dnia 29 kwietnia 2024 r. projektu rozporządzenia Ministra Edukacji zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach wraz z uzasadnieniem i OSR, zgłasza następujące uwagi do projektu rozporządzenia.

1. Wprowadzenie możliwości organizowania nauki religii w grupach międzyoddziałowych i międzyklasowych liczących nawet do 30 osób (w klasach I-III szkół podstawowych – 25 osób), niezależnie od liczby uczniów w oddziale, zgłoszonych na naukę religii danego wyznania, może negatywnie wpływać na warunki, organizację i efekty nauczania religii poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych. W szczególny sposób może to dotknąć społeczności mniejszościowe, gdzie tożsamość religijna często jest ważnym elementem tożsamości narodowej czy etnicznej. Może się to również w szczególny sposób wpłynąć na warunki nauczania religii w przypadku Kościołów i związków wyznaniowych, będących mniejszościowymi, które jedynie w miejscach większych skupisk własnych wyznawców miały dotychczas możliwość prowadzenia nauki religii w oddzielnych oddziałach, a zazwyczaj prowadzą nauczanie religii w międzyszkolnych punktach katechetycznych. Wątpliwości budzi także łączenie w jednej grupie uczniów o tak różnych predyspozycjach i wiedzy jak np. uczniowie kl. IV i VIII szkoły podstawowej, na co wskazują doświadczenia nauczania języków mniejszościowych prowadzonych właśnie w takiej formie.

2. Przy okazji nowelizacji rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii warto byłoby uregulować także możliwość nauczania religii w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym. Jest to niezwykle istotne dla wszechstronnego używania, funkcjonowania i zachowania w Polsce języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Postulujemy wprowadzenie do rozporządzenia zapisu jednoznacznie uwzględniającego możliwość nauczania religii w przypadku poszczególnych Kościołów i związków wyznaniowych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz w języku regionalnym.

3. Postulujemy, aby w przypadku nauczania religii w językach mniejszości narodowych lub etnicznych albo w języku regionalnym stosować odpowiednio zapisy §§ 7-9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

 

Grzegorz Kuprianowicz

Współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu

i Mniejszości Narodowych i Etnicznych,

reprezentujący mniejszości

29 maja 2024 r.

 

Oryginalny dokument znajdą Państwo TUTAJ.

Skip to content