Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych z 1995 roku stanowi, że:

“Ochrona mniejszości narodowych jest niezbędna dla stabilizacji, bezpieczeństwa demokratycznego i pokoju na tym kontynencie” oraz, że: “pluralistyczne i prawdziwie demokratyczne społeczeństwo powinno nie tylko szanować etniczną, kulturalną, językową i religijną tożsamość każdej osoby należącej do mniejszości narodowej, lecz także tworzyć odpowiednie warunki pozwalające im wyrażać, zachowywać i rozwijać tę tożsamość”.

Poniżej znaleźć można najważniejsze dokumenty, regulujące status mniejszości narodowych i etnicznych,
a w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce:

Traktat między RP a RFN o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, podpisany w Bonn 17.06.1991r. Wspólne Oświadczenie Okrągłego Stołu Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym