Eksperci i samorządowcy: “Podejmowane decyzje uderzają w najmłodszych”

Eksperci i samorządowcy: “Podejmowane decyzje uderzają w najmłodszych”

Ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszości narodowych i etnicznych uderzy, wbrew zamiarowi pomysłodawców, nie tylko w mniejszość niemiecką, ale i inne mniejszości. Będzie miało również głębokie, daleko idące konsekwencje. Pojawia się w tej sprawie coraz więcej niezależnych głosów różnych środowisk:

  • Stanowisko Komisji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych (20 grudnia 2021):

Warmia, Mazury i Powiśle będąc regionem, który swoją siłę czerpie z wielokulturowości, pozbawione omawianych środków na nauczanie języków ojczystych mniejszości narodowych i etnicznych, będzie szczególnie narażony na szkodliwe skutki, jakie wynikną z pozbawienia placówek edukacyjnych funduszy, dzięki którym realizowana jest od dziesięcioleci pożyteczna aktywność mniejszości narodowych i etnicznych w województwie.

Pełna treść stanowiska.

  • Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Prószkowie (4 stycznia 2022):

Poprawka ta może mieć ogromy wpływ na dalszy rozwój gminy Prószków jak i całego regionu, godzi ona bowiem w budżety samorządów utrzymujących częstokroć niewielkie placówki edukacyjne. Bezpośrednie konsekwencje będą odczuwalne dla dzieci, ich językowej edukacji i dostępie do placówek edukacyjnych. (…) Apelujemy do Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o ponowne przeanalizowanie skutków tej poprawki. Równocześnie apelujemy do Senatu RP o odrzucenie tej poprawki.

Pełna treść stanowiska (s. 6).

  • Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe (4 stycznia 2022):

Sytuacja ta świadczy o braku szacunku większości parlamentarnej PIS dla zasad demokratycznego państwa i dobrosąsiedzkich stosunków międzynarodowych dostępnych każdemu obywatelowi zamieszkującemu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim obywatelom mniejszości. Ze szczególnym oburzeniem przyjmujemy fakt, iż podejmowane decyzje uderzają w najmłodszych – dzieci i młodzież ze środowisk mniejszościowych, którym ogranicza się prawa do pielęgnowania własnej kultury i języka w systemie szkolnym.

Pełna treść stanowiska.

  • Opinia ekspercka:

Dla obywateli państwa polskiego należących do mniejszości (…) decyzja ta oznacza ograniczenie możliwości realizacji przyznanych im praw i co nie bez znaczenia, podważa zaufanie do państwa polskiego, które w odniesieniu do własnych obywateli stosuje niedopuszczalną przez prawo międzynarodowe w obszarze ochrony mniejszości zasadę wzajemności. (…) Uważamy, podobnie jak przedstawiciele środowisk wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce, władz samorządowych i akademickich, decyzję Sejmu RP z dnia 17 grudnia 2021 r. dotyczącą obniżenia o niemal 40 mln zł w budżecie państwa na 2022 r. subwencji przysługującej z tytułu nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w Polsce za naruszającą stabilność zasad polityki państwa wobec mniejszości przyjętych po przełomie demokratycznym 1989 r., uderzające szczególnie w najmłodsze pokolenie mniejszości, któremu ogranicza się prawo do pielęgnowania własnej kultury i języka oraz łamiące międzynarodowe zobowiązania naszego kraju do ochrony tożsamości osób należących do mniejszości.

Bogumiła Berdychowska-Szostakowska, specjalizująca się w historii Ukrainy i stosunkach polsko-ukraińskich
dr hab. Ewa Michna, prof. UJ, polityka tożsamości, ochrona mniejszości narodowych i etnicznych
prof. UW, dr hab. Sławomir Łodziński, socjolog, specjalizujący się w ochronie praw mniejszości

Pełna treść stanowiska.

Przypominamy: również i Państwo mogą zabrać głos w tej sprawie! Zachęcamy do podpisania petycji.

Skip to content