Radni zaapelowali

Radni zaapelowali

Apel Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczący obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022

Sejmik Województwa Opolskiego z wielkim niepokojem przyjął poparcie przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej dla projektu budżetu na rok 2022. Poprawka poselska, wsparta przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, zmniejsza o niemal 40 mln zł wysokość środków finansowych na część oświatową subwencji ogólnej, przysługującej z tytułu nauczania języków mniejszościowych i języka regionalnego w szkołach.

Poprawka ta może mieć ogromy wpływ na dalszy rozwój województwa opolskiego. Godzi ona bowiem nie tylko w obywateli polskich należących do mniejszości narodowych jak i etnicznych, ale przede wszystkim w budżety samorządów, utrzymujących częstokroć niewielkie placówki edukacyjne. Znaczące obniżenie subwencji wpływających do jednostek samorządowych będzie bowiem groziło zamknięciem placówek szkolnych na terenach wiejskich. Bezpośrednie konsekwencje będą odczuwalne dla dzieci i ich językowej edukacji i dostępie do placówek edukacyjnych. Takie działanie jest zaprzeczeniem idei zawartych w jednogłośnie przyjętej przez Sejmik Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030, gdzie jest wskazanie, że nasze działania mają na celu „Rozwój społeczeństwa wielokulturowego (wsparcie działań służących otwartości i tolerancji, rozwojowi wielokulturowości, integracji międzykulturowej i tożsamości regionalnej; promocja i wsparcie działań służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej i językowej mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących region; promocja gwary śląskiej; rozwój edukacji kulturowej, wsparcie i integracja cudzoziemców i reemigrantów)”. Przyjęcie tej poprawki przez Parlament RP może również oznaczać zmianę w zakresie polityki mniejszościowej państwa, której skutki mogą być bardzo dalekosiężne, bo przecież właśnie systemowa edukacja stanowi najważniejszy element działań na rzecz podtrzymywania tożsamości językowej i kulturowej mniejszości. Artykuł 35 ust. 1 Konstytucji RP stanowi: „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury”. Warto również wspomnieć o pogorszeniu się stosunków Polski na arenie międzynarodowej, szczególnie z Republiką Federalną Niemiec, z którymi w tym roku świętujemy 30. Rocznicę podpisania Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a w województwie 20. rocznicę partnerstwa z Regionem Nadrenii-Palatynatu.

Apelujemy do Ministra Edukacji Narodowej i Nauki o ponowne przeanalizowanie skutków tej poprawki. Równocześnie apelujemy do Senatu RP o odrzucenie tej poprawki. Zwracamy się do Rady Ministrów RP o wsparcie naszego stanowiska w tej niezwykle ważnej kwestii. Uważamy, że ograniczenie środków na nauczanie języków mniejszościowych i języka regionalnego będzie szkodliwe dla interesów państwa polskiego i będzie godzić w dobro reprezentowanych przez nas społeczności, które od wieków zamieszkują Rzeczpospolitą.

Źródło: Samorząd Województwa Opolskiego

Skip to content