Zmiany podstawy programowej nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości

Zmiany podstawy programowej nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości

W związku ze zmianą podstawy programowej nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce (ZNSSK) wystosował 17 maja 2024 r. pismo do Pani Minister Katarzyny Lubnauer, wskazując na istotne treści w projekcie nowej podstawy programowej języka mniejszości, które zostały usunięte w ramach wprowadzonych zmian. Punkty te dotyczą m.in. aspektów związanych z tożsamością, kulturą i historią, kształceniem literackim, czy tworzeniem wypowiedzi w formie mówionej i pisanej.

Jak pisze ZNSSK w powyżej wspomnianym piśmie:

stwierdzamy, że zmiany w podstawie programowej nauczania języka mniejszości są konieczne, ale nie mogą się ograniczać do redukcji przypadkowo wybranych treści, bez spojrzenia na cele kształcenia oraz bez szerszej dyskusji ogólnej na temat funkcjonowania edukacji, w tym mniejszościowej, w Polsce. […] Ogólnie potrzebna jest przede wszystkim zmiana modelu podstawy programowej, który z jednej strony byłby przyjazny wzmacnianiu współczesnych kompetencji kluczowych, a z drugiej jasnym przekazem dla wszystkich nauczycieli, że mają sporą autonomię w nauczaniu.

ZNSSK zwrócił uwagę na kwestię przypadkowych i niespójnych z innymi treściami w podstawie zmian, co też zobrazował konkretnymi przykładami, podając dodatkowo swoje uzasadnienia.

27 maja 2024 r. Związek otrzymał odpowiedź od Pani Małgorzaty Szybalskiej, dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej w MEN:

odpowiadając na pismo z dnia 17 maja 2024 roku, uprzejmie informuję, że zmiany w podstawach programowych nie są przypadkowe i wynikają ze starannej analizy nauczycieli-praktyków języków mniejszości narodowych dotyczącej specyfiki kształcenia w ramach języka mniejszości narodowej i etnicznej od pierwszego etapu edukacyjnego aż po umiejętności sprawdzane na egzaminie maturalnym.

W piśmie odniesiono się do poszczególnych uwag zgłoszonych przez Związek oraz wyjaśniano słuszność dokonanych zmian, podając konkretne uzasadnienia.

Pismo ZNSSK ws. projektu nowej podstawy programowej języka mniejszości z dnia 17 maja 2024

Odpowiedź Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2024
Skip to content